Fundusze UE

AST Projekt - Fundusze UE

Na lata 2014-2020 Komisja Europejska przyznała nam ponad 82,5 mld euro w ramach polityki spójności. Zasady podziału funduszy unijnych zostały określone w Umowie Partnerstwa. Polska jako jeden z pierwszych krajów UE (w maju 2014 r.) zakończył negocjacje Umowy Partnerstwa.

Największe kwoty zainwestujemy w infrastrukturę transportową (drogową i kolejową), ale największy wzrost wydatków nastąpi w sferze innowacyjności i wsparcia przedsiębiorców. Nadal finansowane będą inwestycje w ochronę środowiska i energetykę, a także projekty z dziedziny kultury, edukacji, zatrudnienia czy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Istotne wsparcie otrzymają miasta wojewódzkie wraz z okalającymi je gminami na realizację m. in. wspólnych przedsięwzięć w zakresie dostępności komunikacyjnej, jak również inwestycje w miastach, zwłaszcza projekty związane z kompleksową rewitalizacją, ekologicznym transportem miejskim, gospodarką niskoemisyjną.

Perspektywa na lata 2014-2020 jest wdrażana w Polsce poprzez 6 krajowych programów operacyjnych zarządzanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz przez 16 programów regionalnych zarządzanych przez Urzędy Marszałkowskie.

Na poziomie krajowym najwięcej środków przeznaczono na Program Infrastruktura i Środowisko (27,5 mld euro) którego priorytetem jest gospodarka niskoemisyjna, ochrona środowiska, rozwój infrastruktury technicznej kraju i bezpieczeństwo energetyczne. Drugim co do wielkości środków jest Program Inteligentny Rozwój (8,6 mld euro) – nowy program wspierania innowacji. Wsparcie otrzymają przede wszystkim przedsięwzięcia z obszaru technologii informacyjno-komunikacyjnych, biogospodarki, zdrowej żywności czy jakości życia, tzw. inteligentne specjalizacje. Celem Programu Wiedza Edukacja Rozwój (4,7 mld euro) jest poprawa polityki i działań publicznych na rzecz rynku pracy, edukacji i całej gospodarki; zwłaszcza wsparcie szkolnictwa wyższego ukierunkowane na potrzeby rozwoju; promocja innowacji społecznych i współpracy ponadnarodowej. Kolejny Program Polska Cyfrowa (2,2 mld euro) ma na celu zwiększenie dostępności do Internetu, stworzenie przyjaznej dla obywatela e-administracji, która umożliwi załatwianie wielu spraw za pośrednictwem komputera oraz upowszechnienie w społeczeństwie wiedzy i umiejętności korzystania z komputerów. Program Polska Wschodnia (2 mld euro) jest ponadregionalnym programem dla województw Polski Wschodniej mającym na celu wzrost konkurencyjności i innowacyjności makroregionu Polski Wschodniej poprzez wsparcie innowacyjności i rozwoju badań oraz zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej makroregionu, w szczególności dzięki dostępności transportowej. Program Pomoc Techniczna (0,7 mld euro) ma zapewnić sprawne działanie instytucji systemu wdrażania funduszy, jak również stworzenie skutecznego systemu informacji i promocji funduszy europejskich. Dodatkowo projekty realizowane z partnerem zagranicznym zostaną dofinansowane z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (0,7 mld euro). Z kolei w ramach programów regionalnych realizowanych w poszczególnych województwach dostępnych będzie 31,3 mld euro  przeznaczonych na realizację projektów w każdym z regionów.

Poza powyższymi programami dodatkowe środki z Unii Europejskiej będą dostępne na poziomie krajowym za pośrednictwem Programu dotyczącego rozwoju obszarów wiejskich i Programu dotyczącego rozwoju obszarów morskich i rybackich zarządzanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

(na podstawie materiałów Minsterstwa Rozwoju Regionalnego)